Chủ Nhật, Tháng Tư 5, 2020

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 sở GD&ĐT Ninh Bình được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề minh họa môn...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2019 – THPT Liễn Sơn lần...

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2019 - THPT Liễn Sơn lần 3 Mã đề Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA 132 1 B 11 D 21 B 31 D 132 2 A 12 B 22 D 32 D 132 3 C 13 B 23 A 33 A 132 4 A 14 C 24 B 34 B 132 5 A 15 C 25 C 35 A 132 6 C 16 D 26 C 36 B 132 7 A 17 C 27 A 37 D 132 8 A 18 C 28 D 38 C 132 9 B 19 A 29 B 39 D 132 10 D 20 D 30 B 40 C

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019

Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi...

Đáp án môn Lịch sử mã đề 302 Đáp án môn Lịch sử mã đề 306 Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Địa lý trong kỳ thi...

Đáp án môn Địa lý mã đề 302 Đáp án môn Địa lý mã đề 301 Đề thi môn Địa lý mã đề 302
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO