Thứ Tư, Tháng Tám 21, 2019
Trang chủ Đề thi thử THPT Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh

Trắc nghiệm câu điều kiện tiếng Anh hay có đáp án

(Exercises on conditional sentences).Tài liệu tiếng Anh này bao gồm các câu điều kiện (conditional sentences) loại 1, loại 2, loại 3 hay có...

Đề thi thử Tiếng Anh Đại học Sư phạm 2016

SECTION A (8 point) Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer to indicate the correct word...

100 idioms thành ngữ tiếng Anh quan trọng hay gặp trong đề thi (P1)

Tổng hợp các idioms thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia 1. RAINING CATS AND DOGS: rain heavily (Mưa nặng hạt) Ex:–> It’s raining cats and...

Đề thi thử môn Anh số 15 KEY

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO